Home PRZEPISY BROŃ CZARNOPROCHOWA
BROŃ CZARNOPROCHOWA

Ogólne przepisy techniczne konkurencji Pistolet czarnoprochowy i Karabin czarnoprochowy


Zasady zgodne z przepisami konkurencji MLAIC (Muzzle Loaders Associations International Committee). Opracowanie: Jarosław Lewandowski i Marek Pokulniewicz, na podstawie tłumaczenia Dariusza Sartiego.

1. Zasady ogólne

1.1 Wszyscy zawodnicy muszą znać zasady strzelań czarnoprochowych i regulamin zawodów.

1.2 Oficjalni funkcyjni, wyznaczani przez organizatora:

1.2.1 Kierownik Zawodów jest odpowiedzialny za prawidłowe przeprowadzenie konkurencji i organizację zawodów.

1.2.2 Sędzia Główny Zawodów sprawdza, czy zawodnicy są na miejscach dla nich wyznaczonych przed każdą konkurencją i kontroluje przestrzeganie regulaminu zawodów.

1.2.3 Sędziowie stanowiskowi sprawdzają właściwą kolejność strzałów do każdego celu, zaświadczają o strzałach poza tarczą, kontrolują problemy ładowania, zacięcia broni (usterki) i ogień krzyżowy.

1.3 Liczenie strzałów może być wykonywane przez samych strzelców ? na prośbę kierownika zawodów wyznaczonych do każdej zmiany strzelającej w konkurencji.

1.4 Nikt z wyjątkiem funkcyjnych nie będzie dopuszczony poza granicę widzów ustaloną na 3 metry od linii otwarcia ognia. Nikt z wyjątkiem funkcyjnych nie może mówić do strzelców w trakcie strzelań. Publiczność powinna zachować ciszę w trakcie strzelań.

1.5 Dozwolona jest kontrola (weryfikacja) strzałów przez strzelca przy pomocy lunety. Nie może tego robić za niego żadna inna osoba. 1.6 Sygnały zawodów: początek strzelania ? dwa gwizdki przerwij ogień! ? seria krótkich gwizdków koniec strzelania ? jeden długi gwizdek

1.7 Żadna broń nie może być ładowana przed sygnałem rozpoczęcia strzelania.

1.8 Niedopuszczalne jest strzelanie z kapiszonów lub próba zapłonu broni skałkowej przed sygnałem rozpoczęcia strzelania. Cała broń musi być pozbawiona zapłonu na sygnał ?przerwij ogień?.

1.9 Cała broń musi być rozładowana na sygnał ?koniec strzelania?. Jeśli to możliwe, należy używać różnych gwizdków do każdego z sygnałów.


2. Cele

2.1 tarcza nr 1 (tożsama z tarczą do strzelań karabinowych 200 m): średnica jedynki ? 80 cm, średnica czarnego pola równa średnicy szóstki ? 40 cm, średnica dziesiątki ? 8 cm.

2.2 tarcza nr 2 (tożsama z tarczą ISSF do strzelań pistoletowych 25 m): średnica jedynki ? 50 cm, średnica czarnego pola równa średnicy siódemki ? 20 cm, średnica dziesiątki ? 5 cm.

2.3 Tarcze muszą być zrobione z papieru, kartonu, miękkiego drewna itp. materiałów, z wykluczeniem metalu i materiałów mogących powodować rykoszety.

2.4 Każdy strzelec ma dwie tarcze (dwa cele), do których strzela następująco: 6 strzałów do tarczy pierwszej i 7 strzałów do tarczy drugiej. Dwa cele muszą być wyłożone jeden obok drugiego na tym samym poziomie.

2.5 Podczas zawodów będzie wyznaczony czas treningowy ? poprzedzający rozpoczęcie zawodów. Niedopuszczalne jest strzelanie próbne i trening poza czasem wyznaczonym.

3. Zasady strzelań

3.1 Pozycje: leżąca, stojąca ? rozumie się jako zgodne z przepisami ISSF, lecz użycie pasa jest dozwolone w obydwu pozycjach.

3.2 Strzela się trzynaście (13) strzałów w ciągu 30 minut, z tego dziesięć (10) najlepszych strzałów liczone jest jako wynik zawodnika.

3.3 Jeden strzał rozgrzewający (próbny, poza tarczę) może być wystrzelony w kierunku kulochwytu, po uprzednim powiadomieniu sędziego liczącego strzały.

3.4 Kapiszony, podpałki, zapały i strzał rozgrzewający (próbny) muszą być wystrzelane w tym samym czasie 30 minut przeznaczonych na strzelanie.

3.5 Wypadki przy ładowaniu, takie jak załadowanie dwóch kul, załadowanie kuli bez prochu, itp. strzelec musi zgłosić sędziemu, w którego obecności musi strzelić w kulochwyt (nie w kierunku tarcz), żeby opróżnić broń. Taki strzał nie będzie liczony w konkurencji trzynastu strzałów w zawodach.

3.6 Jeżeli zmiana zawodników przerwie strzelanie z powodu deszczu lub innych przyczyn meteorologicznych ? liczenie czasu będzie wznowione po ustaniu przyczyn przerwania strzelania.

3.7 Usterki

3.7.1 Każda usterka broni wymagająca pomocy osób trzecich ? powoduje wykluczenie zawodnika z zawodów.

3.7.2 Każda konieczna reperacja broni podczas zawodów musi być wykonana przez samego strzelca w czasie przeznaczonym na wykonanie strzelania. Niedozwolona jest zamiana broni lub przedłużenie czasu strzelania o czas naprawy.

3.8 Obliczanie wyników

3.8.1 Jeżeli w tarczy jest więcej niż 7 strzałów, jeżeli druga tarcza posiada 6 lub mniej przestrzelin ? będą odliczane najlepsze przestrzeliny powyżej 7 przestrzelin.

3.8.2 Przestrzelina, aby mogła być zaliczone do wyższej wartości, musi co najmniej połową średnicy leżeć na wyższym polu. 3.8.3 Strzał oddany do tarczy konkurenta musi być zgłoszony sędziemu i będzie uznany za ?0?.

3.8.4 Jeżeli dwóch strzelców osiągnęło ten sam wynik (remis) to wygra ten zawodnik, który ma największą liczbę przestrzelin w każdym polu tarczy w porządku malejącym. Jeżeli liczba przestrzelin jest taka sama w każdym polu punktowym ? na 10 strzałów liczonych, to odpada ten, który ma strzał najdalszy od środka celu ? biorąc pod uwagę tylko 10 strzałów liczonych. W przypadku dwóch zawodników mających w tarczy przestrzeliny w tej samej odległości od środka celu ? liczy się strzały następne w odległości od środka. Stosuje się także odpowiednio przepis 7.2.

3.9 Składanie odwołań (protestów) do Komisji Arbitrażowej odbywa się na piśmie. Odwołania dotyczące przyznania punktów są przyjmowane przez kierownika zawodów w ciągu 1 godziny od ogłoszenia wyników nieoficjalnych.

3.10 Dyskwalifikacja strzelca może być ogłoszona przez Sędziego Głównego w trakcie zawodów tylko za złamanie zasad bezpieczeństwa lub norm zachowania. Po zawodach Sędzia Główny przekazuje przypadek do Komisji Arbitrażowej, celem ostatecznych decyzji.

3.11 Sankcje i kary: przywołania (biała kartka) ? przyznawana przez Sędziego Głównego; upomnienie (żółta kartka) ? przyznawana przez Sędziego Głównego z poinformowaniem zespołu sędziowskiego, dodatkowo można ukarać zawodnika odjęciem 2 punktów; dyskwalifikacja (czerwona kartka) ? przyznana przez zespół sędziowski po zgłoszeniu przez Sędziego Głównego. Przy złamaniu norm bezpieczeństwa Sędzia Główny może zdyskwalifikować zawodnika natychmiast, z odwołaniem z linii ognia.

4. Kontrola broni

4.1 Komisja kontroli broni będzie wyznaczana przez Kolegium Sędziów PZSS spośród kandydatów z co najmniej 3 Okręgowych Związków. Kierownika zawodów wybiera spośród wytypowanych wcześniej kandydatów Komisja kontroli broni.

4.2 Komisja kontroli broni wykonuje kontrolę każdej broni przyjętej do zawodów przed ich rozpoczęciem i oznacza w sposób widoczny broń skontrolowaną i dopuszczoną do zawodów.

4.3 Kontrola może być wykonana przed zawodami u wszystkich zawodników, a bezpośrednio na linii ognia tuż przed rozpoczęciem strzelań, zarówno dla wszystkich startujących, jak i wyrywkowo ? według uznania Komisji kontroli.

4.4 Broń wątpliwa oraz pociski budzące wątpliwości muszą być przedstawione do kontroli z wiarygodną dokumentacją ich zgodności z oryginałem historycznym. W przypadku akceptacji jeden pocisk zostawia się Komisji kontroli. Za wątpliwe uważa się wszystkie te wzory, które nie są znane powszechnie jako model oryginału historycznego. Broń musi być w nienagannym stanie technicznym. Części metalowe nie mogą być skorodowane, części drewniane bez pęknięć i śladów korników. Rewolwery muszą mieć wycięcie lub występ, na który można opuścić kurek pomiędzy komorami bębna. Każde uszkodzenie, mogące zagrażać bezpieczeństwu powoduje dyskwalifikację broni z zawodów.

4.5 Dyskwalifikacja broni może nastąpić tylko przed rozpoczęciem zawodów. Strzelec plasujący się od 1 do 4 miejsca włącznie ? jeżeli na wezwanie Komisji kontroli broni nie przedstawi własnej broni do kontroli, gdyż oddalił się ze strzelnicy przed upływem godziny od ogłoszenia rezultatów końcowych, będzie zdyskwalifikowany.

4.6 Spust broni czarnoprochowej musi mieć minimalny opór 0,5 kG w pozycji gotowej do strzału, oraz minimalny opór 4 kG w pozycji zabezpieczonej. Broń która nie spełnia powyższych wymagań nie może być dopuszczona do zawodów.

5. Broń

5.1 Zasady ogólne

5.1.1 Do konkurencji czarnoprochowych są dopuszczone repliki broni dawnej, mające kolbę, lufę, mechanizm zapłonu i przyrządy celownicze oryginalnego kształtu i typu. Jest wymagane, by każda używana broń (replika) miała cechy próby ciśnieniowej (cechę wysokiego ostrzału).

5.1.2 Dopuszcza się używanie stali nierdzewnej w celu wykonania głównych części w replikach (lufy, bębny, mechanizmy zapłonu, kurki itp.).

5.1.3 Nie jest dozwolone malowanie celowników na kolory inne niż biały lub czarny.

5.2 Karabin wojskowy

5.2.1 Dopuszczona jest broń etatowa (służbowa) wyprodukowana według dokumentacji modeli wojskowych, bez zmian, mająca przyrządy celownicze takie jak w modelu wojskowym.

5.2.2 Dozwolone są małe zmiany są w stosunku do muszki i szczerbinki, mające na celu przystosowanie ich do odległości strzału, kształt urządzenia celowniczego musi być taki sam jak w oryginale; niedozwolone są modyfikacje kolby oraz spusty z przyspiesznikiem.

5.3 Karabin dowolny

5.3.1 Każda broń długa nie posiadająca charakterystyki pozwalającej na wejście do klasy Karabin wojskowy, posiadająca przyrządy celownicze współczesnej broni (nie optyczne).

5.3.2 Dioptery, celowniki kołowe, przeziernikowe lub celowniki w osłonie pierścieniowej są dozwolone, jeśli są typu współczesnego do danego modelu broni (rozumie się jako współczesne modele broni sprzed 1750 r. dla broni lontowej, sprzed 1850 r. dla broni skałkowej i sprzed 1890 r. dla broni kapiszonowej).

5.4 Pistolety i rewolwery

5.4.1 Każda replika pistoletu lub rewolweru z przyrządami celowniczymi z epoki, może być używana w konkurencji czarnoprochowej.

5.4.2 Pistolety jednostrzałowe z lufą gwintowaną (konkurencja nr 5) muszą mieć muszkę z XIX wieku, tj. ?główka gwoździa?, ?blaszka wąska?, ?wąska piramida? (nie muszkę Patridge). Szczerbinka musi być w kształcie ?V? lub ?U? o dnie zaokrąglonym.

5.4.3 Aby zapobiec użyciu rewolwerów jako pistoletów jednostrzałowych, strzelcy muszą ładować co najmniej 5 komór przy pierwszych dwóch seriach strzałów. Bęben może być wyjęty z broni w każdym celu ? z wyjątkiem ładowania.

6. Amunicja

6.1 Dopuszcza się tylko czarny proch produkcji fabrycznej. Obowiązkowe jest ładowanie z pojemników jednodozowych, wcześniej przygotowanych. Zakazane są prochownice zawierające więcej niż 150 gramów prochu. Dopuszcza się używanie prochownicy wraz z pojemnikiem pośrednim (można nasypać jedną porcję prochu z prochownicy do pojemnika, a następnie z pojemnika do lufy). Dopuszcza się stosowanie prochownic w przypadku strzelań z rewolwerów (konkurencja Nr 6).

6.2 Przybitki plastikowe są absolutnie zakazane we wszystkich konkurencjach. Przybitki muszą być z filcu, papieru, tkaniny itp.

6.3 Pociski muszą być typu oryginalnego, jak następuje: broń skałkowa i lontowa ? pocisk okrągły; pistolety gwintowane i kapiszonowe ? pocisk okrągły; rewolwery kapiszonowe ? pocisk okrągły lub pocisk stożkowy oryginalny; karabiny wojskowe kapiszonowe ? pocisk typu Minie lub inny o kształcie oryginalnym.

7. Akcesoria

7.1 Pas nośny musi być zgodny z oryginalnym wzorem pasa do danego typu broni. Współczesne pasy regulowane do strzelania, jak również pasy tylko z zaczepem przednim są zakazane. Przy broni nie posiadającej zaczepu do pasa zabrania się jego instalowania. Dozwolone jest umocowanie pasa trokami (sznurowadłami). Do konkurencji Karabin wojskowy są obowiązkowe pasy typu wojskowego.

7.2 Podczas strzelania konkurencji czarnoprochowych zabronione jest używanie strojów przeznaczonych specjalnie do strzelania, jak: kurtka strzelecka, buty strzeleckie itp. Używanie mundurów lub strojów i kostiumów historycznych jest zalecane, ale nieobowiązkowe. W przypadku równej liczby punktów strzelec w stroju historycznym będzie uznany za zwycięzcę w stosunku do tego strzelca, który stroju nie posiada.

8. Konkurencje strzeleckie czarnoprochowe

8.1 Konkurencje karabinowe

 

Nr 1 Karabin 1777 broń ? karabin wojskowy, lufa gładka

przyrządy celownicze ? typ oryginalny, wojskowy bez szczerbiny

cel ? tarcza nr 1

pozycja ? stojąc

odległość ? 50 metrów

 

Nr 2 Kozienic

broń ? karabin dowolny z lufą gwintowaną

przyrządy celownicze ? typ odpowiedni do modelu broni

cel ? tarcza nr 2

pozycja ? leżąc lub stojąc

odległość ? 100 metrów

 

Nr 3 Pensylwania

broń ? karabin z lufą gwintowaną, zapłon skałkowy

przyrządy celownicze ? współczesne do modelu broni

cel ? tarcza nr 2

pozycja ? stojąc

odległość ? 50 metrów

 

8.2 Konkurencje pistoletowe

 

Nr 4 An XIII

broń ? pistolet o gładkiej lufie

przyrządy celownicze ? współczesne do modelu broni

cel ? tarcza nr 2

pozycja ? stojąc

odległość ? 25 metrów

 

Nr 5 Kuchenreuter

broń ? pistolet jednostrzałowy, lufa gwintowana

przyrządy celownicze ? zobacz punkt 5.4.2

cel ? tarcza nr 2

pozycja ? stojąc

odległość ? 25 metrów

 

Nr 6 Colt broń ? rewolwer, zapłon kapiszonowy

przyrządy celownicze ? modelu współczesnego do broni, wysokość muszki dowolna

cel ? tarcza nr 2

pozycja ? stojąc

odległość ? 25 metrów

9. Zasady bezpieczeństwa

9.1 Obowiązuje absolutny zakaz palenia na linii ognia.

9.2 Podczas zawodów zabronione jest próbowanie zapłonu przy pomocy kapiszonów lub podsypki (broń skałkowa) lub ładowanie broni przed sygnałem: ?początek strzelania?. Zapłon (podsypka, kapiszony) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu.

9.3 Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione w pozycji bezpieczeństwa po komendzie do przerwania ognia.

9.4 Każda broń musi być rozładowana całkowicie na sygnał ?koniec strzelania? i przed oddaleniem się z linii ognia.

9.5 Zabrania się trzymania prochu luzem na terenie strzelnicy, a wszystkie ładunki muszą być wykonane w pojemnikach jednodawkowych. Buteleczki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu. Ładunki i zapłony należy trzymać osłonięte od słońca.

9.6 Kapiszony należy je trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej do strzelania konkurencji i w zamkniętym pudełku.

9.7 Lont musi być zabezpieczony w czasie strzelania, aby nie wyleciał; zapalony koniec lontu musi być włożony do skrzyneczki bezpieczeństwa podczas ładowania broni.

9.8 Używanie okularów ochronnych (kolorowych lub przezroczystych) jest obowiązkowe, a używanie ochrony słuchu jest zalecane ? dla wszystkich strzelców i obsługi strzelań (sędziowie, obsługa strzelnicy itp.).

9.9 Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego.

9.10 W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku kulochwytu.

9.11 Jeżeli złe funkcjonowanie broni nie może być natychmiast rozwiązane przez samego strzelca ? ten informuje o tym fakcie sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne działanie.

9.12 Obowiązkowe jest zabezpieczanie komór bębna w rewolwerze ponad pociskami tłuszczem (dopuszcza się wazelinę i margarynę).

9.13 Odciągnięcie kurka na ?ząb bezpieczeństwa? jest dozwolone tylko wtedy, gdy urządzenie to jest sprawne i daje gwarancje bezpieczeństwa.

10. Postanowienia końcowe

10.1 W sprawach nie poruszonych niniejszymi przepisami stosuje się zasady określone w ogólnych przepisach technicznych konkurencji kulowych ISSF.

 

POWRÓT >>

 


Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony